Szalikowcy

Kodeks szalikowca :
1. Kibic nie wsp????pracuje z policj√Ą? i nie szuka u niej ochrony przed innymi kibicami. jest na dobre i z??e z klubem, niezale??nie od postawy pi??karzy.
2. Walka mi√Ą?dzy kibicami chuliganami powinna by√Ą? prowadzona na go??e pi√Ą???ci lub w szczeg??lnych wypadkach, za zgod√Ą? obu stron, przy u??yciu sprz√Ą?tu.
3. Bitwy powinno si√Ą? przeprowadza√Ą? w ustronnym miejscu, aby nie wci√Ą?ga√Ą? do walki os??b postronnych.
4. Wrogim kibicom nie mo??na zabiera√Ą? telefon??w kom??rkowych, kurtek, but??w i innych rzeczy nie zwi√Ą?zanych z kibicowaniem. Kibice nie s√Ą? z??odziejami.
5. Gdy wrogi kibic odda szalik lub flag√Ą? i nie ma ochoty na walk√Ą?, nale??y go pu??ci√Ą? wolno, gdy jest sam przeciwko wi√Ą?kszej grupie, mo??na mu co najwy??ej zaproponowa√Ą? sol??wk√Ą?. Nie mo??na si√Ą? zn√Ą?ca√Ą? nad pokonanym przeciwnikiem. 6. Na meczach reprezentacji powinien by√Ą? zachowany rozejm w??r??d kibic??w - wszyscy dopingujemy jedn√Ą? dru??yn√Ą?.
7. Szanowa√Ą? w??asne zgody i uk??ady. Zg??d nie wypiera√Ą? si√Ą? w ??adnej sytuacji.
??r??d??o: Internet
√ā
Subkultura fan??w pi??karskich, nie obejmuje oczywi??cie wszystkich, kt??rzy odwiedzaj√Ą? stadiony, lecz m??odych ludzi, dla kt??rych kibicowanie okre??lonej dru??ynie stanowi czynnik grupowej to??samo??ci. Taka odr√Ą?bna subkultura o wyra??nie kryminogennych cechach najwcze??niej pojawi??a si√Ą? w Wielkiej Brytanii, gdzie ju?? w latach 50. dochodzi??o do licznych b??jek mi√Ą?dzy zwolennikami konkuruj√Ą?cych ze sob√Ą? klub??w pi??karskich. W latach 70. i 80. do grup szalikowc??w do??√Ą?czyli skinheadzi, kt??rzy lokalny szowinizm kibic??w po??√Ą?czyli z has??ami nacjonalistycznymi i rasistowskimi. Powszechnie uwa??a??o si√Ą?, ??e zorganizowane bandy brytyjskich kibic??w sk??adaj√Ą? si√Ą? wy??√Ą?cznie z m??odzie??y ze ??rodowisk o niskim statusie spo??ecznym. Po wypadkach na brukselskim stadionie Heysel w 1085 r., kiedy podczas meczu mi√Ą?dzy Juventusem Turyn i Liverpoolem, brytyjscy kibice pi??karscy sprowokowali gigantyczne zamieszki, w wyniku kt??rych zgin√Ą???o 39 os??b, problem chuliga??stwa futbolowego nabra?? ostro??ci. Brytyjscy socjologowie odkryli w??wczas, ??e kibice Liverpoolu nie s√Ą? grup√Ą? jednolit√Ą? wedle kryterium sk??adu spo??ecznego. Znajdowali si√Ą? w??r??d nich uczniowie przyzwoitych szk???? oraz dzieci z rodzin klasy ??redniej. Taka sytuacja zdopingowa??a badaczy zjawiska do por??wnania fenomenu kibic??w pi??karskich w r????nych okresach jego istnienia. Wraz z rozwojem nowoczesnej kultury popularnej, mecz przesta?? by√Ą? jedyna rozrywk√Ą? nawet dla klasy robotniczej. Wzros??a aktywno??√Ą? klub??w w wysi??kach na rzecz zdobywania kibic??w. Kibic przeistoczy?? si√Ą? z cz??onka wsp??lnoty w \\\"klienta\\\" klubu. Naturaln√Ą? konsekwencja takiego stanu rzeczy sta??o si√Ą? rozlu??nienie wi√Ą?zi emocjonalnej z klubem. Taki schemat zostaje jednak zak????cony w latach 70., gdy przy okazji mecz??w pi??karskich zaczynaj√Ą? aktywizowa√Ą? si√Ą? zorganizowane grupy szalikowc??w, w du??ej cz√Ą???ci zasilane liczebnie przez skinhead??w. W zachowaniach szalikowc??w istotna role odgrywa poczucie bycia w masie. Zanika ??wiadomo??√Ą? jednostkowej odr√Ą?bno??ci, r????nica mi√Ą?dzy indywiduum i grup. Aktywno??√Ą? ma charakter zbiorowy: wsp??lne ??piewy, skandowanie okrzyk??w, gesty wykonywane przez ca??√Ą? zbiorowo??√Ą?. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj√Ą?cym wtapianiu si√Ą? w grup√Ą? jest element stroju symbolizuj√Ą?cy barwy klubowe- najcz√Ą???ciej by??y to szaliki. Mecze polskiej ligi ju?? od lat dostarczaj√Ą? okazji do wielu obserwacji zachowa?? szalikowc??w w ich subkulturowej specyfice. Dobrze znane s√Ą? takie zjawiska jak np. \\\"po??cigi widma\\\" pe??ne pijanych, agresywnych m??odzie??c??w przystrojonych w p????tna klubowych barw i szaliki, ??piewaj√Ą?cy piosenki na cze??√Ą? w??asnej dru??yny lub przeciwko konkurencyjnej. Policja obstawia w??wczas dworce na trasie przejazdu, konduktorzy rezygnuj√Ą? ze sprawdzania bilet??w, przygodni pasa??erowie czuj√Ą? si√Ą? sterroryzowani i osaczeni. W latach 70. Pr??by kanalizowania kibicowskiej emocji podejmowa??y kluby kibica powo??ywane i oficjalnie nadzorowane przez zarz√Ą?d klub??w sportowych. Bardzo szybko okaza??o si√Ą?, ??e jest to dzia??alno??√Ą? nieskuteczna. Dla szalikowca konkurencyjna dru??yna oraz jej kibice jest wrogiem, przedmiotem skandowanych inwektyw i wulgarnych przy??piewek. Poziom agresji wobec obcych mo??e by√Ą? jednak zr????nicowany. Mo??liwe s√Ą? bowiem sojusze mi√Ą?dzy klubami. Je??li wi√Ą?c stan permanentnej wojny trwa mi√Ą?dzy Legi√Ą?Warszawa a Widzewem ?¬Ā??d??, albo mi√Ą?dzy Warszaw√Ą? a ?Ň°l√Ą?skiem, to w przypadku relacji Legia Warszawa a Pogo?? Szczecin mo??na m??wi√Ą? o sojuszu. Dochodzi wi√Ą?c nieraz do spektakularnych gest??w pojednania mi√Ą?dzy \\\"zaprzyja??nionymi\\\" kibicami, nawet gdy dwie \\\"zaprzyja??nione\\\" dru??yny rozgrywaj√Ą?ce sob√Ą? mecz. Agresja skierowana na obc√Ą? dru??yn√Ą? przybiera symboliczn√Ą? form√Ą?: wyra??a si√Ą? w wulgarnych epitetach zawartych w piosenkach lub skandowanych has??ach. Agresja skierowana na obcych kibic??w jest bezpo??rednia i wyra??a si√Ą? w bijatyce lub przynajmniej agresywnych gazetach. Aktywno??√Ą? szalikowc??w przejawia si√Ą? r??wnie?? w kibicowskich graffiti. Pe??no jest ich zw??aszcza na murach przed stacjami kolejowymi. Kibice pi??karscy stanowi√Ą? subkultur√Ą?, kt??r√Ą? mo??na okre??li√Ą? jako sytuacyjn√Ą?. Szalikowcem nie jest si√Ą? na co dzie??, lecz w sytuacji meczu.
Szalikowcy pojawili si√Ą? na Polskich stadionach na pocz√Ą?tku lat 70-tych, i z tym wszyscy si√Ą? zgadzaj√Ą?, dalej pojawia si√Ą? coraz wi√Ą?cej niewiadomych. Spr??buje je rozwik??a√Ą?. Kto by?? pierwszy? czyli prekursorzy ruchu - Do??√Ą? natarczywie przekonuj√Ą? wszystkich, w swoich zinach, Szalikowcy ?¬ĀKS-u, ??e to oni byli pierwsi. Zdaniem \\\"E??kaesiak??w\\\" pocz√Ą?tki by??y takie, i?? grupa student??w ubrana w szaliki, uzbrojona we flagi zbiera??a si√Ą?, co mecz w tym samym miejscu, ??piewaj√Ą?c piosenki oraz skanduj√Ą?c has??a o ?¬ĀKS-ie. Grupa ta szybko zacz√Ą???a si√Ą? rozrasta√Ą?, ludzie zacz√Ą?li zawiera√Ą? mi√Ą?dzy sob√Ą? przyja??nie, kt??re uleg??y wzmocnieniu, gdy?? razem zacz√Ą?to je??dzi√Ą? na mecze wyjazdowe swojej dru??yny. Nie wiem, kto by?? pierwszy. Do tego miana kandyduj√Ą? opr??cz szalikowc??w ?¬ĀKS-u, co najmniej trzy ekipy: Polonii Bytom, Legii Warszawa oraz Lechii Gda??sk. Faktem jest, i?? na pocz√Ą?tku lat 70-tych kibice ?¬ĀKS-u byli najliczniejsz√Ą?, najbarwniejsz√Ą? i najbardziej aktywn√Ą? grup√Ą?. Zaraz po niej byli kibice Lecha Pozna??, Legii Warszawa, Lechii Gda??sk, Wis??y Krak??w oraz Polonii Bytom. Wkr??tce do??√Ą?czyli kibice Arki Gdynia, Pogoni Szczecin, ?Ň°l√Ą?ska Wroc??aw oraz GKS-u Tychy. Moim zdaniem kapitalnym znaczeniem dla pojawienia si√Ą? polskich szalikowc??w mia?? przyk??ad zachodu, za?? w szczeg??lno??ci telewizyjne transmisje ligi angielskiej, gdzie szalikowc??w by??o w tym czasie szczeg??lnie du??o. Drugim czynnikiem by??o je??d??enie na wyjazdy, kt??re w latach 70-tych sta??o si√Ą? popularne. W obliczu zagro??enia, na obcym terenie, grupa integrowa??a si√Ą?. Pojawiali si√Ą? nieformalni przyw??dcy, powstawa??y pierwsze zgody i kosy. Nie nale??y jednak zapomina√Ą? o typowo polskiej specyfice ruchu szalikowc??w, zw??aszcza o rodzimym ruchu git-ludzi, kt??ry rozwin√Ą??? si√Ą? nieco wcze??niej. GITOWCY Protopla??ci gitowc??w pojawili si√Ą? ju?? na prze??omie lat 50 i 60-tych w ju?? nie istniej√Ą?cym warszawskim zak??adzie karnym na \\\"g√Ą?si??wce\\\". Byli to tzw. \\\"grypsuj√Ą?cy\\\" maj√Ą?cy sw??j kodeks post√Ą?powania, powi√Ą?zani siln√Ą? wi√Ą?zi√Ą? solidarno??ci. \\\"Grypsuj√Ą?cy\\\" szybko rozprzestrzenili si√Ą? w zak??adach poprawczych g????wnie w Warszawie, ?¬Āodzi i we Wroc??awiu. Od 1965 roku w ?¬Āodzi \\\"grypsuj√Ą?cy\\\" zacz√Ą?li stosowa√Ą? inne zwyczaje i terminologi√Ą?, pojawi??o si√Ą? pierwszy raz okre??lenie git-cz??owiek. Zjawisko od 1969 roku \\\"wysz??o\\\" poza mury zak??ad??w poprawczych i wi√Ą?zie??. Rozprzestrzeni??o si√Ą? g????wnie w Warszawie, Wroc??awiu, Szczecinie i Gda??sku. W pierwszej po??owie lat 70-tych zjawisko to by??o dominuj√Ą?ce w niekt??rych ??rodowiskach m??odzie??owych, wystarczy powiedzie√Ą?, i?? w Warszawie, jako cz??onk??w i sympatyk??w gitowc??w okre??lano oko??o 40% uczni??w zasadniczych szk???? zawodowych i technik??w. Od 1975 roku ruch przejawia√Ą? zacz√Ą??? tendencj√Ą? spadkowe. Gitowcy tworzyli hermetyczne, wzajemnie wspieraj√Ą?ce si√Ą?, kilku osobowe grupy. Wewn√Ą?trz tych grup stosowali w??asne zasady post√Ą?powania, w??asn√Ą? hierarchi√Ą? warto??ci opart√Ą? na zaufaniu i wzajemnym wspieraniu si√Ą?. Stosowali specyficzny j√Ą?zyk b√Ą?d√Ą?cy mieszanin√Ą? slangu m??odzie??owego i grypsery, zakazuj√Ą?cy u??ywania pewnych s????w i zwrot??w. Funkcje przyw??dcze w takiej grupie obejmowali najlepsi w b??jkach, odwa??ni, \\\"niep√Ą?kaj√Ą?cy\\\". Pobyt w zak??adzie karnym czy poprawczym by??o dodatkowym atutem. Gitowcy wykorzystywali nie git??w - tzw. frajer??w, od kt??rych wy??udzali pieni√Ą?dze lub wykorzystywali ich w inny spos??b. Gitowcy przejawiali \\\"programow√Ą?\\\" nienawi??√Ą? do Milicji, s√Ą?d??w, ale r??wnie?? do cz??onk??w organizacji typu PZPR, ZSMP oraz wszystkich wsp????pracuj√Ą?cych z tymi organizacjami (kapusie). Ponadto \\\"-----\\\" przejawiali niech√Ą?√Ą? do ca??ego ??wiata doros??ych (szczeg??lnie do nauczycieli). Gitowcy unikali te?? za wszelk√Ą? cen√Ą? s??u??by wojskowej. S√Ą? r????ne teori√Ą? na temat powstania ruchu git-ludzi. Najtrafniejsz√Ą? wydaje si√Ą? teoria o silnej potrzebie tworzenia przez m??odzie?? w??asnych grup, zamkni√Ą?tych przed ??wiatem doros??ych. Silny podzia?? na ??wiat doros??ych i m??odych by?? powieleniem trend??w zachodnich i rewolucji \\\"dzieci kwiat??w\\\" z drugiej po??owy lat 60-tych. W kraju totalitarnym, jakim w latach 70-tych by??a Polska potrzeba dzia??ania poza monopolem w??adzy by??a szczeg??lnie silna. Tak, wi√Ą?c w Polsce tak jak na zachodzie zacz√Ą???y powstawa√Ą? grupy hipis??w. Reakcj√Ą? na to by??o powstanie ich antagonist??w - \\\"gitowc??w\\\". Bardzo szybko gitowcy stali si√Ą? silniejsz√Ą? grup√Ą? od hipis??w i wyparli ich z ulic wi√Ą?kszo??ci polskich miast. Hipisi dominowali w liceach oraz w??r??d student??w, gitowcy w??r??d m??odzie??y robotniczej. Powstanie pierwszych grup szalikowc??w (lata 1972-1974) zbieg??o si√Ą? z okresem dominacji gitowc??w. Na uwag√Ą? musi zas??ugiwa√Ą? fakt, i?? w miastach gdzie ruch \\\"gitowc??w\\\" by?? najsilniejszy, najwi√Ą?cej by??o te?? szalikowc??w. To, ??e na meczach w??r??d m??odszych kibic??w, tworz√Ą?cych m??yn dominowali gitowcy, nie podlega w√Ą?tpliwo??ci. Moim zdaniem szalikowcy przej√Ą?li r??wnie?? od git-ludzi wi√Ą?kszo??√Ą? ich zasad. By??y to: nienawi??√Ą? do Milicji oraz zakaz jakichkolwiek z ni√Ą? kontakt??w, silna wewn√Ą?trzna solidarno??√Ą? wewn√Ą?trz grupy (jeden za wszystkich wszyscy za jednego), niech√Ą?√Ą? i niezale??no??√Ą? do ??wiata doros??ych (stadionowi \\\"dziadkowie\\\"), uznawanie za przyw??dc??w grupy ludzi odwa??nych, silnych, dobrych w b??jkach, ale nade wszystko \\\"twardych\\\" oraz silne manifestowanie swojej odr√Ą?bno??ci. Gitowcy malowali sobie kropki na pi√Ą???ciach i w k√Ą?cikach oczu, szalikowcy, zak??adali na szyj√Ą? szalik lub flag√Ą?. Poprzez przej√Ą?cie \\\"ideologii\\\" gitowc??w, szalikowcy rozprzestrzenili si√Ą? poza stadionem. Szalikowcem nie by??o si√Ą? ju?? tylko na meczu, czy kr??tko przed nim, szalikowcem (tak jak i gitowcem) by??o si√Ą? ca??y czas, na swoim osiedlu, dzielnicy. W szalikach chodzi??o si√Ą?, na co dzie??, grupy szalikowc??w okre??la??y swoje terytorium, walczy??y z szalikowcami s√Ą?siedniego klubu. Na murach dom??w zacz√Ą???y si√Ą? pojawia√Ą? napisy typ: \\\"Legia rz√Ą?dzi\\\", itp. W drugiej po??owie lat 70-tych, gdy gitowcy zaczynali w szybkim tempie znika√Ą? z polskich miast, natomiast szalikowcy mieli si√Ą? wy??mienicie, wci√Ą??? rozwijaj√Ą?c sw??j ruch. HARCERZYKI ALEKSANDROWICZA - W??adze szybko dostrzeg??y grupy nieformalne tworz√Ą?ce si√Ą? wok???? dru??yn we wszystkich wi√Ą?kszych miastach. Poniewa?? ustr??j nie dopuszcza?? istnienia niezale??nych od w??adzy grup postanowiono przej√Ą?√Ą? ruch, poddaj√Ą?c go przy tym silnej kontroli. W??wczas zapalono \\\"zielone ??wiat??o\\\" dla inicjatywy Grzegorza Aleksandrowicza propaguj√Ą?cego \\\"Kluby Kibica\\\" zajmuj√Ą?ce si√Ą? dopingiem dla swojej dru??yny Wprowadzono te?? \\\"Lig√Ą? Stadion??w\\\" gdzie punktowano zachowanie si√Ą? kibic??w oraz ich doping. Szalikowcy w wi√Ą?kszo??ci niech√Ą?tnie przygl√Ą?dali si√Ą? tym ruchom podejrzewaj√Ą?c (zreszt√Ą? s??usznie), i?? nowy ruch nie b√Ą?dzie niezale??ny. Cz√Ą???ciowo korzystali jednak z przedsi√Ą?wzi√Ą?√Ą? organizowanych przez klub kibica, zw??aszcza z dotowanych przez klub wyjazd??w na mecze, spotka?? z pi??karzami oraz wydawanych przez klub kibica program??w na mecze pi??karskie. Uczestniczyli r??wnie?? w zjazdach klub??w kibica. Zawierali znajomo??ci wsp????pracowali ze sob√Ą?, go??cili si√Ą? przy okazji mecz??w. Szczeg??lnie dobrze uk??ada??a si√Ą? wsp????praca mi√Ą?dzy klubami kibica ?Ň°l√Ą?ska Wroc??aw, Wis??y Krak??w, Ruchu Chorz??w, Polonii Bytom, GKS-u Tychy oraz Arki Gdynia. Jednak dzia??acze klubu kibica nadzwyczaj rzadko stawali si√Ą? nieformalnymi przyw??dcami grup szalikowc??w. W oczach w??adz kluby kibica nie spe??ni??y pok??adanych w nich nadziei i po ??mierci Grzegorza Aleksandrowicza zacz√Ą???y stopniowo podupada√Ą?. Mimo to, nale??y stwierdzi√Ą?, i?? dzi√Ą?ki klubom kibica zarz√Ą?dy klub??w zacz√Ą???y postrzega√Ą? kibic??w, jako zorganizowan√Ą? grup√Ą?, z kt??r√Ą? nale??y si√Ą? liczy√Ą?. Ponadto by??y miasta gdzie zorganizowane ??ycie kibicowskie zacz√Ą???o si√Ą? wy??√Ą?cznie dzi√Ą?ki oficjalnym klubom kibica. STABILIZACJA RUCHU W nast√Ą?pnych latach ruch \\\"szalikowc??w\\\" rozwija?? si√Ą? dosy√Ą? szybko. Szalikowcy pojawiali si√Ą? w coraz to nowych i w coraz to mniejszych miastach. Ideologia szalikowc??w okrzep??a, pod koniec lat 70-tych w kraju by??o ponad 20 grup szalikowc??w. Istnia??y ju?? silne zgody i kosy, cho√Ą? w du??ej cz√Ą???ci by??y one jeszcze przypadkowe. Bia??e plamy na \\\"szalikowej\\\" mapie Polski to obecne wojew??dztwa Lubuskie, Warmi??sko-Mazurskie, Lubelskie, Podlaskie i ???wi√Ą?tokrzyskie. Po powstaniu \\\"Solidarno??ci\\\" (1980 rok) dzi√Ą?ki ograniczeniu cenzury, wiadomo??ci o \\\"wyczynach\\\" szalikowc??w coraz cz√Ą???ciej trafia??y na ??amy prasy. W dalszym ci√Ą?gu z lubo??ci√Ą? opisywano chuliga??skie ekscesy szalikowc??w i apelowano o surowe kary. W czasie meczu Widzew -Legia do pacyfikacji przez Milicj√Ą?, przyby??ych ponad 400-tu kibic??w Legii ochoczo przy??√Ą?czy??a si√Ą? s??u??ba porz√Ą?dkowa \\\"Solidarno??ci\\\", za?? ca??y stadion wo??a?? \\\"Brawo Milicja\\\". Stan wojenny (1981 rok) zachwia?? w \\\"zdrowej cz√Ą???ci spo??ecze??stwa\\\" zrozumienie dla dzia??a?? Milicji. Szalikowcy byli w??wczas cz√Ą?stymi uczestnikami demonstracji i walk z ZOMO. Okaza??o si√Ą?, i?? szalik klubowy wspaniale s??u??y do ukrycia twarzy przed rozpoznaniem, oraz chroni przed gazem ??zawi√Ą?cym. Szalikowc??w walcz√Ą?cych z Milicj√Ą? mo??na by??o dostrzec g????wnie w Gda??sku, we Wroc??awiu, Krakowie i Szczecinie. Czasami dochodzi??o do demonstracji r??wnie?? po meczach, za?? przez kilka lat: 31 sierpnia (rocznica powstania \\\"Solidarno??ci\\\"), czy te?? 3-ego maja nie by??y organizowane ??adne mecze pi??karskie. Wszystko to nie spowodowa??o zbytniej zmiany w zasadach, kodeksie szalikowca. By√Ą? mo??e przyk??ad \\\"Solidarno??ci\\\" pokaza?? szalikowcom, i?? Milicji nie koniecznie trzeba si√Ą? ba√Ą? i tylko przed ni√Ą? ucieka√Ą?, mo??na te?? z ni√Ą? walczy√Ą?. W latach 80-tych obserwujemy ci√Ą?g??y rozw??j ruchu. Ilo??√Ą? niezale??nych grup szalikowc??w pod koniec lat 80-tych wzrasta do 60-ciu, nie ma ju?? wojew??dztwa wolnego od szalikowc??w. Ich ideologia pozostaje od prawie 10-lat bez wi√Ą?kszych zmian. Kolejn√Ą? subkultur√Ą? m??odzie??ow√Ą?, kt??ra ( po gitowcach) wywar??a silny wp??yw na \\\"szalikowc??w\\\" by??a ideologia \\\"skin??w\\\". SKINI Ruch skin??w w Polsce zacz√Ą??? powstawa√Ą? w po??owie lat 80-tych. Za \\\"debiut\\\" skin??w uwa??a si√Ą? festiwal w Jarocinie z 1984 roku. Uczestniczyli w nim m??odzi ludzie zafascynowani skinami z zachodu (g????wnie z Anglii) i s??uchaj√Ą?c ich muzyki, ogl√Ą?daj√Ą?c filmy, na??ladowali ich zachowania. Druga grupa sympatyzuj√Ą?ca ze skinami i innymi radykalnymi ruchami prawicowymi, wysz??a z podziemia postsolidarno??ciowego. Rozczarowana \\\"mi√Ą?kk√Ą?\\\" postaw? starych dzia??aczy oraz lansowanej przez nich zasadzie nie u??ywaniem przemocy, rozpocz√Ą???a w??asne radykalne dzia??ania, zak??adaj√Ą?c r????norodne narodowo-niepodleg??o??ciowe organizacje. Te grupy dzia??a??y g????wnie w Warszawie (Niepodleg??o??√Ą?, KPN), Gda??sku (RSA), Wroc??awiu ( Solidarno??√Ą? Walcz√Ą?ca ) i w Krakowie. Jednak najwi√Ą?kszy rozw??j ruchu skin??w rozpocz√Ą??? si√Ą? po upadku komuny (1989 rok). W??wczas obie grupy po??√Ą?czy??y si√Ą? i rozpocz√Ą???y oficjaln√Ą? dzia??alno??√Ą?. Przejawia??y swoj√Ą? aktywno??√Ą? g????wnie w czasie mecz??w pi??karskich, koncert??w rockowych oraz demonstracji ulicznych. Ich ilo??√Ą? w 1990 roku szacowano na oko??o 2 tysi√Ą?ce. Ideologia skin??w opiera si√Ą? na mi??o??ci do Polski oraz g??√Ą?bokiej niech√Ą?ci wobec obcych, a zw??aszcza Cygan??w, Murzyn??w, Niemc??w, Arab??w oraz ??yd??w. Skini uwa??aj√Ą?, i?? Polacy s√Ą? manipulowani przez ??ydowskich nacjonalist??w oraz ??e USA, Niemcy i Izrael przejmuj√Ą? nasze dobra narodowe, spychaj√Ą?c Polak??w do roli \\\"robola\\\". Skini dbaj√Ą? o w??asn√Ą? kondycj√Ą? fizyczn√Ą?. Skin musi by√Ą? silny, odwa??ny, dumny, gotowy do walki. Musi te?? wyrabia√Ą? w sobie odporno??√Ą? na cierpienia, st√Ą?d jego cia??o pokrywaj? liczne \\\"sznyty\\\" i \\\"tatua??e\\\". Charakterystyczny jest te?? wygl√Ą?d skin??w: buty Martena lub glany, kurtki typu \\\"fleyers\\\", wojskowe spodnie. Cz√Ą?sto nosz√Ą? te?? koszulki z napisami typu: \\\"Skinhead 0I\\\" lub krzy??ami celtyckimi. Do tego oczywi??cie kr??tko ostrzy??one w??osy, (aby nie przeszkadza??y w walce). Skini posiadali w??asne zespo??y muzyczne oraz ziny gdzie wymieniaj? si√Ą? informacjami. W pierwszym okresie swojej dzia??alno??ci rozpocz√Ą?li walk√Ą? z w??wczas liczniejszymi punkami. W walce byli bezwzgl√Ą?dni. Ich ??upem pada??y sk??rzane kurtki Punk??w, co nazywano "krojeniem". Skini dosy√Ą? szybko wyparli punk??w z ulic. ?Ň°ladem swoich poprzednik??w na zachodzie, skini szybko pojawili si√Ą? w zorganizowanych grupach na stadionach. Na pocz√Ą?tku dzia??o si√Ą? to w Warszawie (Legia), we Wroc??awiu (?Ň°l√Ą?sk) oraz w Gda??sku (Lechia). Potem pojawili si√Ą? na innych stadionach. Skini nigdzie nie stanowili wi√Ą?kszo??ci szalikowc??w, ale byli aktywni. Cz√Ą?sto je??dzili na wyjazdy (niekiedy stanowi√Ą?c wi√Ą?kszo??√Ą? grupy wyjazdowej) gdzie byli z powodu swego "obycia w walce" bardzo cenieni. W pierwszym etapie "wygonili" z trybun punk??w, kt??rych i tak nie by??o nigdy zbyt wielu na stadionach. Zaraz potem "wzi√Ą?li si√Ą?" za metalowc??w. Jednocze??nie coraz bardzie wp??ywali na zwyczaje i "ideologi√Ą?" szalikowc??w. Szalikowcy od skin??w szybko przej√Ą?li "fleyersy", masywne buty, a przede wszystkim kr??tko ostrzy??one w??osy. Szalikowcy cz√Ą???ciej zacz√Ą?li odwiedza√Ą? mecze grane przez Reprezentacj√Ą? Polski, cz√Ą???ciej podkre??lali swoj√Ą? "polsko??√Ą?" oraz pojawi??y si√Ą? akcenty anty??ydowskie, antyniemieckie, antyukrai??skie oraz w mniejszym stopniu niech√Ą?√Ą? do murzyn??w (wyst√Ą?puj√Ą?cych w dru??ynach ligowych). Odt√Ą?d zwa??nieni kibice z centralnej Polski zwani byli "??ydami", z po??udniowo-wschodniej "Ukrai??cami" za?? z G??rnego ??l√Ą?ska "Niemcami". Szalikowcy nie tolerowali niemieckich flag wywieszanych w pierwszej po??owie lat 90-tych na stadionach ??l√Ą?skich dru??yn. W tym okresie zerwane zosta??y niemal wszystkie zgody z klubami ??l√Ą?skimi. Szalikowcy przej√Ą?li te?? od skin??w spos??b dzia??ania. Wzorem ruchu skin, zacz√Ą?li si√Ą? porozumiewa√Ą? poprzez ziny. Zacz√Ą?li "kroi√Ą?", na ulicach miast, szale wrogich kibic??w. Coraz cz√Ą???ciej zacz√Ą?li organizowa√Ą? "zjazdy kibic??w", zacz√Ą?li integrowa√Ą? ??rodowisko, co u??atwia??y znajomo??ci z ruchem skin. Ponadto kibice zacz√Ą?li dba√Ą? o w??asn√Ą? kondycje fizyczn√Ą?, cz√Ą?sto trenowali sporty walki. Ograniczali picie alkoholu. Od po??owy lat 90-tych wp??ywy skin??w na kibic??w mala??y. Tylko w kilku mniejszych grupach z mniejszych miast skini dominowali. Obecnie obecno??√Ą? skin??w na stadionach jest symboliczna, lecz pozosta??o, ich dziedzictwo przej√Ą?te przez szalikowc??w. DRUGA PO?¬ĀOWA LAT 90-TYCH Od po??owy lat 90-tych dostrzega si√Ą? nowe tendencje w ??wiatku kibic??w pi??karskich. Dok??adnie o nich b√Ą?dzie w dalszej cz√Ą???ci, teraz tylko chc√Ą? zasygnalizowa√Ą? zjawisko. Obecnie coraz wyra??niej szalikowcy dziel√Ą? si√Ą? na trzy, cz√Ą?sto wrogie sobie grupy. Starszyzna jest coraz starsza, kto sta?? si√Ą? szalikowcem na pocz√Ą?tku lat 70-tych, teraz ma nawet 50 lat. Coraz trudniej im znale??√Ą? wsp??lny je??yk z m??odymi kibicami, coraz ??atwiej o kontakty z Zarz√Ą?dem. Z Kolei m??odzi kibice, kt??rzy chodz√Ą? na mecze dopingowa√Ą? swoj√Ą? dru??yn√Ą? coraz mniej maj√Ą? ch√Ą?ci na dymienie. Interesuje ich wsp??lna zabawa, emocje pi??karskie i te rzeczy. Z kolei ci, co lubi? dymy coraz cz√Ą???ciej dymi√Ą? poza stadionem tworz√Ą? grupy, lu??no zwi√Ą?zane ze swoimi dru??ynami, cz√Ą?sto gardz√Ą?ce miejscowymi ultrasami lub b√Ą?d√Ą?ce w konflikcie ze swoj√Ą? starszyzn?. Zachowanie wszystkich tych trzech grup zmienia si√Ą?, o czym b√Ą?dzie p????niej. Na dzie?? dzisiejszy w Polsce jest ponad 200 niezale??nych ekip szalikowc??w. Coraz wi√Ą?cej dotychczasowych fan klub??w uniezale??nia si√Ą? i kibicuje w??asnej, miejscowej dru??ynie. Ruch wci√Ą??? rozwija si√Ą?. Szalikowiec, ostatnio coraz cz√Ą???ciej zwany "ultrasem" to uczestnik jednej z subkultur, jakich w Polsce wiele. Przy czym subkultura ta obecnie jest najliczniejsz√Ą? i najaktywniejsz√Ą? w kraju. Wed??ug ostro??nych oblicze?? uczestniczy w niej, mniej lub bardziej aktywnie, ponad sto tysi√Ą?cy ludzi. Bior√Ą?c pod uwag√Ą?, i?? subkultura ta trwa w niemal niezmienionej formie ju?? 30 lat, nale??y przyj??√Ą?, i?? 500 tysi√Ą?cy ludzi w jakim?? okresie swego ??ycia do niej nale??a??o.


dodaŇā: adi

IloŇõńá os√≥b online: 20